زمـان رویـداد به اتـمام رسـیده اسـت
دانلود پوستر
سمینارآموزشی نگارش انگلیسی و جمله سازی حرفه ای به سبک Native

سمینارآموزشی نگارش انگلیسی و جمله سازی حرفه ای به سبک Native

نگارش انگلیسی ۱

ü   با تصحیح مقالات ارائه
شده

ü   با اعطای گواهینامه
معتبر آموزشی

عناوین و سرفصل های مهم آموزشی:

Ø      
زمان ها و قیود مربوط به هر زمان خاص

Øافعال خاص ( , Cause, Make غیره)

Øارائه یک سری نکات کاربردی در
مورد زمان ها به جهت استفاده به سبک
Native

Øعبارات زمانی حال کامل و حال
کامل استمراری

Øروش های مختلف بیان هدف ، بیان
قصد ونیت در آینده

Øتطابق زمان ها به سبک Native (آینده در گذشته)

Øجملات مجهول

Øمصدر کامل معلوم و مجهول

Ø     
تدریس یک سری عبارات مجهول به جهت
استفاده در
,Speaking Writing به سبک Native

Ø     
افعالی که به هیچ وجه در انگلیسی مجهول
نمی شوند

Ø     
حرف اضافه TOبه عنوان حرف اضافه در انگلیسی

Ø     
عبارات و اصطلاحات فوق العاده کاربردی
در
,Speaking
Writing
 که بعد از آنها فعل با ing می آید.

روزها ی برگزاری سمینار:

۵شنبه  19/07/97

ساعت: ۱۴الی ۱۸

جهت
توضیحات بیشتر در مورد همایش به سایت
www.hiradenglish.com  مراجعه نمایید.

قـوانین و مقـررات

لطفا در 15 دقیقه قبل از زمان مقرر شده حضور داشته باشید.

جزوه ی همایش اختصاصی هیراد به زبان آموز ارائه خواهد شد.

پـرسـش و پـاسـخ
خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک نبش آیت ا... هاشمی رفسنجانی(نیایش)دانشکده داروسازی شهید بهشتی، سالن همایش
شـروع رویـداد
14:00
1397/07/19
پـایـان رویـداد
18:00
1397/07/19
بـرگـزارکـننده
لینک رویـداد :
https://www.ruydad.ir/13023
دسـته رویـداد :
اشـتراک گـذاری رویـداد :
خـرید بلیت