ثـبـت نـام کـنید
ورود کـاربـر

کارگاه آموزش خصوصیات کارآفرین

کارگاه نیاز های حقوقی استارتاپ

سمینار برندسازی شخصی

کارگاه تامین سرمایه در استارتاپ

کارگاه بوم کسب و کار و مدل درآمدی در استارتاپ

کارگاه تیم سازی در استارتاپ

کارگاه استارتاپ و استارتاپ ناب

کارگاه ایده پردازی و اعتبار سنجی ایده های استارتاپی

دوره آموزشی نهضت کارآفرینی مردمی (نهکام)

ورکشاپ نرم افزار رویت

ستارگان فروش

سومین استارتاپ دموی صنعت گاز

ثروتمندان اینترنتی

دوره آموزشی سخنرانی و فن بیان